Telefoon

  06-29257034

Fax

  033 - 2462781

Adres

  Van Speykstraat 24-1
    3861 ER Nijkerk

Email

    info@alfauitzend.org

voor commentaar over deze site neem contact op met de webmaster

 webmaster@alfauitzend.org

 
                            Voorwaarden


Artikel 1 Definities

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
ALFA uitzendorganisatie: de eigenaar van deze algemene voorwaarden.
Opdrachtgever: iedere (rechts)persoon die met ALFA uitzendorganisatie een overeenkomst heeft afgesloten, en diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtsverkrijgende(n) en erfgenamen.
Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening en of werkzaamheden.

Artikel 2 Algemeen
1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen ALFA uitzendorganisatie en een opdrachtgever waarop ALFA uitzendorganisatie deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met ALFA uitzendorganisatie, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
4. Opdrachtgever doet afstand van de toepasselijkheid van zijn eigen of andere algemene voorwaarden.
5. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. ALFA uitzendorganisatie en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigden bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes
1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.
2. Alle opdrachten worden beheerst door de tarieven, bepalingen en voorwaarden van ALFA uitzendorganisatie. Alleen schriftelijk vastgelegde afwijkingen zijn bindend.
3. De door ALFA uitzendorganisatie gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. ALFA uitzendorganisatie is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd, tenzij anders aangegeven.
3. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is ALFA uitzendorganisatie daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet bij een afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij ALFA uitzendorganisatie anders aangeeft.
5. Een samengestelde prijsopgave verplicht ALFA uitzendorganisatie niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst
1. ALFA uitzendorganisatie zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft ALFA uitzendorganisatie het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan ALFA uitzendorganisatie aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan ALFA uitzendorganisatie wordt verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan ALFA uitzendorganisatie zijn verstrekt, heeft ALFA uitzendorganisatie het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
4. ALFA uitzendorganisatie is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat ALFA uitzendorganisatie is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan ALFA uitzendorganisatie de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
6. De werkzaamheden die door ALFA uitzendorganisatie ingeschakelde derden in het kader van de opdracht worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
7. Opdrachtgever vrijwaart ALFA uitzendorganisatie voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

Artikel 5 Wijziging van de overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. ALFA uitzendorganisatie zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal ALFA uitzendorganisatie de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal ALFA uitzendorganisatie daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

Artikel 6 Contractsduur/ uitvoeringstermijn
1. Tenzij anders overeengekomen, geldt dat een overeenkomst automatisch wordt verlengd na verloop van de expiratiedatum, onder dezelfde voorwaarden en bepalingen, tegen het op het moment van verlenging geldende prijspeil.
2. Het is artikel 6.1 bepaalde geldt niet indien de opdrachtgever uiterlijk 1 maand voor de expiratiedatum schriftelijk te kennen heeft gegeven de overeenkomst niet te willen verlengen.
3. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever ALFA uitzendorganisatie derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.
4.Opdrachtgever is gerechtigd binnen één maand nadat door ALFA uitzendorganisatie aan opdrachtgever de mededeling van de prijsverhoging is gedaan, de overeenkomst per aangetekend schrijven te beëindigen. Indien beëindiging binnen de gestelde termijn achterwege blijft wordt de opdrachtgever geacht akkoord te zijn gegaan met de prijswijziging.

Artikel 7 Betaling
1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door ALFA uitzendorganisatie aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
2. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
3. Bij overschrijding van de betalingstermijn is ALFA uitzendorganisatie gerechtigd om 15% van het openstaande factuurbedrag met een minimum van € 100,- in rekening te brengen.
4. ALFA uitzendorganisatie is gerechtigd de dienstverlening op te schorten indien de opdrachtgever in gebreke blijft van betaling van een of meerdere openstaande facturen.
5. Slechts na schriftelijke toestemming van ALFA uitzendorganisatie is betaling van een of meer openstaande facturen in termijnen mogelijk.
6. Iedere betaling, hetzij aan de opdrachtgever, hetzij aan ALFA uitzendorganisatie wordt in eerste plaats aangewend ter voldoening van de aan ALFA uitzendorganisatie toekomende kosten.
7. Als tijdstip van betaling wordt aangemerkt het tijdstip van bijschrijving op de bank- of girorekening. ALFA uitzendorganisatie kan van de opdrachtgever een bewijs in de vorm van een bankafschrift verlangen.

8. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van ALFA uitzendorganisatie op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 8 Incassokosten
1. Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is opdrachtgever in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd.
2. Indien ALFA uitzendorganisatie hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 9 Reclames
1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden en/ dienstverlening schriftelijk te worden gemeld aan ALFA uitzendorganisatie. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat ALFA uitzendorganisatie in staat is adequaat te reageren.
2. Indien een klacht gegrond is, zal ALFA uitzendorganisatie de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal ALFA uitzendorganisatie slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 12.

Artikel 10 Opzegging
1. Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen.
2. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever, heeft ALFA uitzendorganisatie recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan ALFA uitzendorganisatie zijn toe te rekenen. Voorts is opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan opdrachtgever.
3. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door ALFA uitzendorganisatie, zal ALFA uitzendorganisatie in overleg met opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.
4. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor ALFA uitzendorganisatie extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 11 Opschorting en ontbinding
1. ALFA uitzendorganisatie is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien: - Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt. - na het sluiten van de overeenkomst ALFA uitzendorganisatie ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt. - opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
2. Voorts is ALFA uitzendorganisatie bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van ALFA uitzendorganisatie op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien ALFA uitzendorganisatie de nakoming van de verplichtingen opschorten, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
4. ALFA uitzendorganisatie behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 12 Aansprakelijkheid
1. ALFA uitzendorganisatie sluit iedere aansprakelijkheid uit, voor zover die bij de Wet niet dwingend is geregeld. De aansprakelijkheid zal, uit welke hoofde ook, nimmer meer bedragen dan het totale bedrag van de overeenkomst.
2. ALFA uitzendorganisatie is niet gehouden tot vergoeding van enige indirecte schade, waaronder bedrijfsschade en schade aan de goede naam en eer van personen, zowel bij de wederpartij als bij derden, met inachtneming van hetgeen in art 12.1 gesteld is.
3. ALFA uitzendorganisatie is niet aansprakelijk voor onrechtmatige daden, onzorgvuldig gedrag, of nalatigheden van de medewerkers, of van hen, die niet in haar loondienst werkzaamheden ten behoeve van ALFA uitzendorganisatie verrichten dan wel op welke wijze ook, direct of indirect zijn betrokken bij het uitvoeren van de werkzaamheden.

Artikel 13 Vrijwaringen
1. De opdrachtgever vrijwaart ALFA uitzendorganisatie voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
2. Indien opdrachtgever aan ALFA uitzendorganisatie informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 14 Overmacht
1. Bij overmacht van ALFA uitzendorganisatie, waaronder begrepen brand, staking of verhindering als gevolg van derden die hun verplichtingen niet nakomen, is ALFA uitzendorganisatie gerechtigd de werkzaamheden uit te stellen, net zo lang als de overmachtsituatie voortduurt, dan wel de overeenkomst op te zeggen, zonder gehouden te zijn tot het betalen van schadevergoeding.

Artikel 15 Rechtstreekse Arbeidverhouding
1 De opdrachtgever mag gedurende de eerste twaalf maanden van de terbeschikkingstelling van de uizendkracht geen rechtstreekse arbeidsverhouding met de aan hem voorgestelde of al bij hem werkzame uitzendkracht aangaan. Als de opdrachtgever dit toch doet, is hij een vergoeding verschuldigd aan ALFA uitzendorganisatie De hoogte daarvan is afhankelijk van de periode dat de uitzendkracht via ALFA uitzendorganisatie werkzaam is geweest.

Artikel 16 Geschillen
1. De rechter in Amersfoort is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft ALFA uitzendorganisatie het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
3. Op elke overeenkomst met ALFA uitzendorganisatie is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 17 Wijziging en vindplaats van de voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Amersfoort. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst. Wijzigingen en aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn voor de opdrachtgever bindend vanaf één maand na kennisgeving van de wijziging of aanvulling aan de opdrachtgever.

 

 
Welkom bij ALFA uitzendorganisatie